ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN INTO BRUGES

Dit zijn de algemene leverings- en verkoopvoorwaarden (“de Voorwaarden”) toepasselijk op de levering van producten, en diensten door Into Bruges, gevestigd te Doornstraat 76, 8200 Brugge, jegens haar klanten. Het plaatsen van een bestelling op de website van IntoBruges.com leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

“Into Bruges”: is een activiteit die opereert onder de juridische entiteit van Advisio BVBA;

“IntoBruges.com”: is de website van Into Bruges waarop de producten en diensten worden aangeboden en verkocht aan de klanten;

“Klant”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling doorgeeft via de website IntoBruges.com;

“Bestelling”: de aanvraag door de klant tot sluiting van een verkoopovereenkomst tussen Into Bruges en de klant met betrekking tot de producten en diensten die worden aangeboden door Into Bruges;

“Producten”: alle producten aangeboden door Into Bruges die het onderwerp kunnen vormen van één of meerdere overeenkomsten en

“Diensten”: alle diensten aangeboden door Into Bruges die het onderwerp kunnen vormen van één of meerdere overeenkomsten.

Bedrijfsgegevens:

AdVisio BVBA - Into Bruges
Doornstraat 76
8200 Brugge, België
hello@intobruges.com
TEL: +32(0)473 890 783
BTW: BE 0809993550
IBAN: BE48.0015.7603.9327
BIC: GEBABEBB

 1. Behoudens schriftelijke afwijking uitgaande van Into Bruges zijn deze verkoopsvoorwaarden van toepassing voor elke verkoop en alle aangeboden producten en diensten door Into Bruges en dit met uitsluiting van alle voorwaarden opgesteld door de klant.

 1. De prijzen zijn prijzen inclusief BTW, behoudens expliciete andere vermelding.

 1. Elke opgegeven prijs (met uitzondering van eenheidsprijzen zoals product-, pakket-, uur- of dagprijzen) dient beschouwd te worden als een prijsbegroting of budget en zal geen bindende doch slechts een indicatieve waarde hebben. De prijzen voor de pakketten zijn geldig voor maximaal 1 persoon.

 1. Alle programma’s, activiteiten en planning welke in de opgestelde pakketten worden aangegeven, zijn opgesteld op basis van de informatie en wensen die Into Bruges heeft verkregen van de klant voor de relevante dienstverlening. De uitvoering is afhankelijk van een aantal onzekere factoren, en deze programma’s, activiteiten en planning vormen bijgevolg een indicatieve benadering. Eventuele overschrijding van de planning en aanpassing van het programma en de activiteiten geeft géén aanleiding tot schadevergoeding, noch beëindiging van de contractuele relatie.

 1. Als uw reisplannen wijzigen als het programma al bevestigd is, zullen we ons best doen om opnieuw te plannen met u , afhankelijk van onze beschikbaarheid , in redelijkheid zoals bepaald door Into Bruges en met voldoende vooraankondiging. Echter, bij grote wijzigingen worden extra plannings kosten en / of niet-terugbetaalbare aanbetalingen aangerekend. Into Bruges kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor veranderingen of vertragingen op het afgesproken programma die worden veroorzaakt door onvoorziene gebeurtenissen ( files , ongevallen, weersomstandigheden , stakingen , enz. ) .

 1. Alle klachten moeten kenbaar gemaakt worden op schriftelijke wijze (bij voorkeur aangetekend) binnen de 7 kalenderdagen na levering van de producten en/of diensten doch uiterlijk binnen de 10 werkdagen na factuurdatum.

 1. Het aanvaarden van de factuur houdt het aanvaarden van de producten en diensten in, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen voor de levering.

 1. De Klant zal de verschuldigde bedragen binnen de 10 dagen na uitgifte van de factuur voldoen of bij afwijkende overeenkomst uiterlijk op de vervaldag van de factuur. Een onbetaalde factuur brengt van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, vanaf de vervaldag een interest van 12% op alsook een schadebeding van 15%. Bovendien kan bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, Into Bruges beslissen om alle verdere prestaties en verdere leveringen en of dienstverlening, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, te schorsen.

 1. Bovendien heeft Into Bruges het recht om bij volgehouden wanbetaling de overeenkomst van rechtswege, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, schriftelijk te beëindigen zonder dat de Klant schadevergoeding kan eisen, onverminderd het recht van Into Bruges om winstderving voor het nog niet uitgevoerde gedeelte van de verbintenissen, met als minimum de helft van de vergoeding welke voor deze resterende verbintenissen is voorzien, te vorderen.

 1. Alle prestaties en leveringen van Into Bruges maken, behoudens andersluidende specifieke contractuele bepalingen, een middelenverbintenis uit.

 1. Into Bruges haar totale en gecumuleerde aansprakelijkheid voor bewezen directe schade of verlies, voortvloeiend uit wanprestatie, onrechtmatige daad of enige andere grond, is, hoe dan ook, beperkt tot een maximum bedrag van 20% van het bedrag dat door de Klant aan Into Bruges verschuldigd is uit hoofde van de diensten in het kader waarvan de schade is opgetreden.

 1. Into Bruges is in géén geval aansprakelijk voor indirecte schade welke door de Klant zou aangevoerd worden als gevolg van uitgevoerde diensten en/of geleverde producten. Als indirecte schade wordt onder meer beschouwd: winstderving, onderbreking van de bedrijfscontinuïteit, claims van derden, verlies van gegevens en andere vormen van gevolgschade verband houdend met of voortvloeiend uit de levering, uitvoering of het gebruik van de geleverde producten of diensten.

 1. Na volledige betaling zal de Klant een niet-overdraagbaar en niet-exclusief recht hebben tot gebruik van een geleverde materiële of immateriële zaak, en zulks voor eigen, intern gebruik in de onderneming. De Klant beschikt uitsluitend over rechten om deze zaken te kopiëren, te wijzigen of er afgeleide werken van te produceren indien en in de mate dat zulks uitdrukkelijk is overeengekomen in bijzondere afspraken. Voor producten die in eigendom worden overgedragen, zullen de eigendomsrechten pas overgaan op de Klant wanneer de prijs voor deze producten volledig is betaald.

 1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomst en de rechtbanken van Brugge zijn bevoegd voor eventuele geschillen.

 1. Voor de communicatie met onze klanten en de vlotte afhandeling van bestellingen houdt Into Bruges een aantal persoonsgegevens bij. Into Bruges verbindt zich ertoe de gegevens van haar klanten nooit door te geven aan derden. De klant kan op eender welk moment zijn persoonsgegevens inkijken, wijzigen of geheel of gedeeltelijk laten schrappen. Dit kan door een e-mail te sturen naar hello@intobruges.com met de vraag tot wijziging of schrapping.

 1. Op alle foto’s en beelden vertoond op de website van IntoBruges.com is copyright van toepassing. Dit geldt voor alle afbeeldingen, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin ze geleverd zijn.

  Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze ook zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Into Bruges. Indien de klant zonder voorafgaandelijke toestemming gebruik maakt van een foto van deze website, wordt hij aangemaand het gebruik te staken en wordt een schadeclaim bij hem ingediend.

 1. Op ons initiatief of op uw verzoek , kunnen wij diensten van derden aanbevelen en alhoewel we proberen om alleen bedrijven aan te raden die de hoogste kwaliteit van dienstverlening verlenen , kunnen wij niet de diensten garanderen die voorzien worden door derden. Into Bruges kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor enig handelen of nalaten van derden.

 1. Bovendien en zonder beperking , is Into Bruges niet verantwoordelijk voor eventuele schade , verlies , of de dood of schade aan eigendom in verband met de levering van producten of diensten , hetzij als gevolg van , zonder beperking , om daden van God of overmacht , weer, quarantaine , ziekte , molest , burgerlijke onrust , oproer / opstand, dieren , arbeidsonrust waaronder stakingen, criminele of terroristische activiteiten van welke aard dan ook , overboeking of verlaging van de diensten , voedselvergiftiging , mechanisch of ander falen van middelen van vervoer of reis vertragingen , reisadviezen en waarschuwingen .

 1. Online betalingen gebeuren via Cardgate. Online betalen kan met een Visa- of Masterkaart, via de Bancontact betaalknop, via Sofortbanking, GiroPay of iDeal. Een bestelling wordt behandeld van zodra we akkoord krijgen van de instelling voor de beveiligde bankbetaling en/of Cardgate. Bij betaling met kredietkaart zijn de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Into Bruges kan geen partij gesteld worden tussen de klant en de kaartuitgever.

  Bij betaling per overschrijving wordt het rekeningnummer en het te betalen bedrag meegedeeld in de e-mail ter bevestiging van de bestelling. De bestelling wordt verstuurd van zodra het verschuldigde bedrag is overgeschreven op de rekening van Into Bruges. Voor betalingen per overschrijving is het verplicht de IBAN en BIC code te gebruiken bij de betaling.

  De voorwaarden 20 tot en met 25 zijn van toepassing op de levering van producten via de webshop op IntoBruges.com.

 2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een e-mail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres ter bevestiging van zijn bestelling. De klant en Into Bruges komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van Into Bruges hiervoor als een vermoeden van bewijs. Into Bruges behoudt zich het recht bestellingen te weigeren in volgende gevallen:

• bij het niet voorradig zijn van een product,

• bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant,

• bij overmacht

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. De prijs vermeld in de e-mail ter bevestiging van een bestelling is de prijs verschuldigd door de klant. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Into Bruges behoudt zich het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment maar de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

 1. Into Bruges streeft ernaar bestellingen die geplaatst en betaald worden binnen 2 werkdagen te verzenden. Deze levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

  Indien een product niet in voorraad is wordt de klant via e-mail geïnformeerd over een latere leveringsdatum. Indien de klant niet akkoord gaat met de vertraging kan het bestelde product geannuleerd worden of kan de klant een alternatief product bestellen. Het geannuleerde product wordt terugbetaald of, bij bestelling van een alternatief product, wordt het teveel/te weinig betaalde bedrag teruggestort/bijkomend gefactureerd.

  Indien, in geval van problemen bij de bezorger, de leveringsdatum met 15 werkdagen overschreden wordt is de klant gehouden ons hiervan te informeren via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en stort Into Bruges binnen de 10 werkdagen na het ontvangen van de informatie van niet-levering het betaalde bedrag terug op de rekening die Into Bruges van de klant doorgekregen heeft.

  Indien, in geval van leveringsproblemen bij de leverancier, de leveringsdatum met 15 werkdagen overschreden wordt informeert Into Bruges de klant via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en stort Into Bruges binnen de 10 werkdagen na het antwoord van de klant het betaalde bedrag terug op de rekening die Into Bruges heeft doorgekregen van de klant.

  Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres. Into Bruges kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren. Van zodra de te leveren producten geleverd zijn op het opgegeven leveringsadres gaat het risico, voor wat de geleverde producten betreft, over op de klant.

 2. De verzendkosten staan vermeld op de bestelling en factuur en zijn voor rekening van de klant

 3. Een klant kan, binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, een product omruilen.

  In dit geval vraagt Into Bruges de klant hen onmiddellijk na levering te verwittigen via e-mail en de producten terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Into Bruges vraagt de klant in de e-mail aan te geven tegen welk product hij de aankoop wenst om te ruilen. Omruiling kan enkel indien het product niet gebruikt is en de verpakking onbeschadigd is en wordt meegestuurd. Indien de klant het product wenst om te ruilen tegen een product van een andere waarde wordt het saldo teruggestort/extra gefactureerd naargelang het geval. De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product voor omruiling zijn ten laste van de klant. Bij omruiling neemt de klant de verzendkosten van het opnieuw op te sturen product voor haar rekening. Bij omruiling dient de klant de producten terug te sturen naar het volgende adres:

  AdVisio BVBA – Into Bruges
  Doornstraat 76
  8200 Brugge,België

  Een klant kan, binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, verzaken aan de aankoop van een product zonder opgave van een motief of zonder betaling van een boete. In dit geval vraagt Into Bruges de klant hen onmiddellijk na levering te verwittigen via e-mail en de producten terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Dit kan enkel indien het product niet is gebruikt, compleet en onbeschadigd is, en de originele verpakking intact is en meegestuurd wordt. De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product zijn ten laste van de klant. Bij verzaking betaalt Into Bruges binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de teruggestuurde producten de aankoopprijs, exclusief de verzendkosten, aan de klant terug.

 4. Mocht na levering blijken dat een product fabricagefouten of beschadigingen vertoont kan Into Bruges in onderling overleg beslissen dit product terug te sturen en dan stuurt zij de klant zonder verzendkosten een nieuw product (hetzelfde product of in overleg bepaald alternatief product) ter vervanging. Dit dient uiterlijk 48 uur na levering gemeld te worden bij Into Bruges met foto’s ter verduidelijking. Into Bruges betaalt de klant binnen de 10 werkdagen dezelfde verzendkosten terug die hij heeft betaald bij de aankoop van dit product als vergoeding voor het geretourneerde product. Into Bruges vraagt de klant deze onregelmatigheid onmiddellijk bij ontvangst te melden en toe te lichten.